Geneza powstania i Misja Fundacji

Dnia 10 marca 2011 roku w Gdańsku trzynaście związanych z Pomorskim Klastrem ICT osób i podmiotów, aktem notarialnym ustanowiło Fundację Edukacyjne Centrum Doskonalenia.

Celem działań Fundacji ECD jest między innymi budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy i innowacji, rozwój sieci współpracy i partnerstwa przedsiębiorców i innych podmiotów z instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami edukacyjnymi oraz podmiotami administracji publicznej, podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu ICT, podnoszenie poziomu kwalifikacji na rynku pracy oraz pobudzanie przedsiębiorczości i innowacyjności.

Akt Powołania Fundacji ECD określa organ, do których należą Rada Klastra, Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

Fundacja została powołana przez Pomorski Klaster ICT, aby czynnie realizować czwarty wyznaczony przez niego cel strategiczny:

„Dostępność wykwalifikowanych zasobów ludzkich”

Obecny i przyszły sukces sektora ICT na Pomorzu zależy od dostępu firm do wysokiej jakości zasobów ludzkich – kreatywnych i kompetentnych we wszystkich aspektach ICT: naukowym, technicznym, biznesowym. Ponieważ kapitał intelektualny jest dla Klastra równie istotny jak kapitał finansowy, będzie on rozwijany i zatrzymywany w regionie w celu osiągnięcia maksymalnej przewagi konkurencyjnej.

Misja Fundacji

Budowa najwyższej jakości zasobów ludzkich w dziedzinie ICT jest długotrwałym procesem obejmującym edukację od wczesnych lat (przedszkole, szkoła podstawowa), aż do wieku dojrzałego (podnoszenie kwalifikacji). Dużą rolę w tym procesie odgrywa efektywna współpraca między szkołami, uczelniami, firmami i administracją.

Podstawowe działania w zakresie tego celu dotyczą wprowadzenia zmian w systemie edukacyjnym oraz poprzez kształcenie ustawiczne, zgodne z wymaganiami gospodarki opartej na wiedzy.