Projekty wspierane przez Fundację ECD

Zajęcia pozalekcyjne z robotyki

Cel projektu: Wdrożenie zajęć dodatkowych dla uczniów, w których rozwijane było zainteresowanie przedmiotami ścisłymi. Zajęcia odbywały się w czasie, w którym uczniowie przebywali w świetlicy.

Okres realizacji: wrzesień 2016 – maj 2017

Miejsce realizacji: Zespół Szkół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 2

Do pilotażu projektu wybrano oprogramowanie RoboNet, które przed zastosowaniem zostało przetestowane.

Projekt obejmował program 4 spotkań w miesiącu po 90 min każde przez 9 miesięcy roku szkolnego. Razem 36×2+72 godziny lekcyjne. W projekcie zostało przeszkolonych 8 nauczycieli (po 4 z każdej szkoły). W projekcie wzięło udział 24 dzieci SP (klasy 4-6) + 24 dzieci Gimnazjum + (12 dzieci SP-klasy 1-3) razem 60 dzieci.

W planie jest uzupełnienie oferty dodatkowych zajęć o zajęcia z programowania gier dla uczniów, które będą realizowane w oparciu o dobre praktyki firmy Microsoft oraz przy wsparciu jej ambasadorów. Działanie w ramach trzeciego celu  statutowego.

 

 

Działanie 8.2 POKL Transfer Wiedzy

Od pomysłu do innowacji w przedsiębiorstwach zrzeszonych w Pomorskim Klastrze ICT

Projektodawca: Gdański Park Naukowo – Technologiczny

Okres realizacji projektu: 01.2013 – 11.2014

Grupa docelowa: 45 pracowników (36 M i 9 K)  z 15 MSP z Pomorskiego Klastra ICT w tym 8 firm zlokalizowanych w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym i zainteresowane wdrożeniem innowacyjnych przedsięwzięć.

Opis przedmiotu wsparcia projektu: Fundacja ECD została poproszona o wsparcie w zakresie zrekrutowania trenerów projektu wśród pracowników naukowych do przeprowadzenia szkoleń oraz sesji doradczych w następujących tematach:

 • Identyfikacja pomysłów biznesowych
 • Projektowanie modeli biznesowych
 • Zewnętrzne źródła finansowania
 • Kreowanie wizerunku managera – Autoprezentacja
 • Doskonalenia umiejętności menedżerskich
 • Komunikacja Społeczna
 • Zarządzanie wizerunkiem firmy
 • Zarządzanie projektami
 • Podejmowanie decyzji
 • Myślenie systemowe
 • Budowanie relacji z otoczeniem

 


POMORSKI ŚWIAT INNOWACJI – Program Staży Pracowników Naukowych
w Przedsiębiorstwach”

Projektodawca: Investin i Fundacja Zaawansowanych Technologii

Cel projektu: Podniesienie poziomu wiedzy oraz kompetencji u pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych i jednostek naukowych województwa pomorskiego z zakresu komercjalizacji i transferu technologii oraz rozpoczęcie realnej współpracy przedstawicieli sektora nauki z przedsiębiorstwami poprzez udział w szkoleniach tematycznych i odbycie stażu przez 32 Uczestników Projektu, przy równoczesnym zachowaniu równości szans kobiet i mężczyzn.

Rekrutacja do projektu odbyła się na następujących obszarach: Chemia, Farmacja 01-02.2013; ICT 02-03.2013; Elektronika 03-04.2013; Biotechnologia 04-05.2013.

Opis przedmiotu wsparcia: Fundacja ECD została poproszona o pomoc w rekrutacji uczestników projektu. Fundacja zrekrutowała do Pomorskiego Świata Innowacji zarówno stażystów jak i przedsiębiorców, którzy zechcieli zorganizować w swojej firmie staż. W obszarze ICT Fundacja ECD zrekrutowała łącznie: 8 przedsiębiorstw oraz 15 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych. W obszarze Elektroniki Fundacja ECD zrekrutowała łącznie: 6 przedsiębiorstw oraz 5 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych.

Okres realizacji projektu: 01.2013- 02.2014

Wartość projektu:  1 141 730, 00 PLN