Zapraszamy na szkolenia z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego – Gdańsk

07-09-2021

Szanowni Państwo,

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w terminie od 15 do 17 września 2021 r. W związku z czym serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy.

Oferujemy Państwu wsparcie w pozyskaniu tych środków oraz realizację szkoleń na najwyższym poziomie. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleniową Fundacji Edukacyjne Centrum Doskonalenia.

Zachęcamy również do zgłoszeń w ramach KFS na studia podyplomowe na kierunkach: „Zapewnienie jakości w branży technicznej” (Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej) oraz „Inżynieria produkcji urządzeń elektronicznych” (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej) na Politechnice Gdańskiej współorganizowane przez Fundację ECD oraz firmy z branży ICT. Więcej informacji o studiach na stronach:

https://eti.pg.edu.pl/kmoe/dydaktyka-kmoe/studia-podyplomowe/

https://zie.pg.edu.pl/studiapodyplomowe/studia-podyplomowe-zapewnienie-jakosci-w-branzy-technicznej

Finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy może być przeznaczone na działania obejmujące:

a) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku
z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;
b) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego
zgodą;

c) egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie
umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
d) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy
zawodowej po ukończonym kształceniu;
e) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym
kształceniem.

Poniżej przedstawiamy kilka istotnych informacji nt. składania wniosków przez pracodawców:

1.W ramach naboru można złożyć maksymalnie 2 wnioski.
2. Na każdy rodzaj i formę kształcenia należy złożyć oddzielny wniosek.
3. Wskazane działania muszą rozpocząć się nie później niż 17.12.2021 r. i nie wcześniej niż 30 dni od złożenia wniosku.
4. Pracodawca może otrzymać środki z KFS w wysokości:
a) w przypadku mikroprzedsiębiorstw – 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 8.000,00 zł na jednego uczestnika,
b) w przypadku pozostałych pracodawców – 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak 8.000,00 zł na jednego uczestnika. Pozostałe koszty kształcenia ustawicznego ponosi pracodawca.

5. Wnioski na aktualnych drukach należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami.

Więcej szczegółów znaleźć można w zakładce poświęconej Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu.

Priorytety wydatkowania środków z rezerwy KFS w 2021 roku:

a) wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
 
b) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;

c) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

d) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;

e) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;

f) wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.

Pracodawcy, których wnioski nie wpisują się w  żaden z wyżej wymienionych priorytetów również mogą ubiegać się o środki rezerwy KFS. Jednakże dofinansowanie będzie możliwe jedynie w przypadku gdy po rozpatrzeniu wniosków spełniających priorytety, w dyspozycji Gdańskiego Urzędu Pracy pozostaną niezagospodarowane środki.

Więcej informacji dotyczącej naboru znajdą Państwo na stronie: https://gdansk.praca.gov.pl/-/15926075-nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-rezerwy-krajowego-funduszu-szkoleniowego

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do biura Fundacji ECD do piątku – 10.09 br. Chętnych do współpracy z ECD w zakresie pozyskania środków z KFS i realizacji szkoleń, prosimy o kontakt: magdalena.muzalewska@fundacjaecd.pl, tel. 500-399-437.

Dzięki naszemu wsparciu będziecie mogli Państwo pozyskać do 100% dofinansowania kosztów szkoleń w następujących krokach:
•             rozpoznamy potrzeby szkoleniowe Państwa pracowników
•             pomożemy przygotować wniosek o dofinansowanie
•             złożycie Państwo wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy
•             po uzyskaniu dofinansowania zrealizujemy wspólnie szkolenia.

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy!